Buidhnean Taic

Tha Bòrd Stiùiridh an Fhaclair a' toirt taing do na leanas a thug taic dhan a' phròiseact

 

Scottish Executive The Gaelic Language Promotion Trust The Leverhulme Trust
SFC Logo    Bòrd na Gàidhlig The Carnegie Trust for the Universities of Scotland ESRC
AHRC