Faclair na Gàidhlig
Dictionary of the Scottish Gaelic Language

Co-obrachadh eadar Oilthighean a tha a’ cruthachadh faclair eachdraidheil na Gàidhlig.

'S e iomairt eadar-oilthighean a th' ann am Faclair na Gàidhlig, anns a bheil Oilthigh Obar Dheathain, Oilthigh Dhùn Èideann, Oilthigh Ghlaschu, Oilthigh Shrath Chluaidh agus Sabhal Mòr Ostaig OGE an sàs.

An academic partnership creating a historical dictionary of Scottish Gaelic.

The Dictionary of the Scottish Gaelic Language is an inter-university initiative by the Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, Strathclyde and Sabhal Mòr Ostaig UHI.

LÀRACH-LÌN ÙR RI THIGHINN


NEW WEBSITE COMING SOON