Skip to main page content

’S e amas Faclair na Gàidhlig faclair eachdraidheil na Gàidhlig a chruthachadh a dh’innseas eachdraidh na cànain bho na làmh-sgrìobhainnean as tràithe a th’ againn a-nuas chun an latha an-diugh, a’ cur Gàidhlig na h-Alba ann an co-theacsa le Gàidhlig na h-Èireann agus le Albais.

Tha inntridhean ann am Faclair na Gàidhlig a’ tarraing fianais bho Chorpas na Gàidhlig, corpas anns a bheil 30 millean facal bho theacsaichean Gàidhlig a chaidh a chur ann an cruth didseatach le DASG (Dachaigh Airson Stòras na Gàidhlig) ann an Oilthigh Ghlaschu.

Tha am pròiseact na phàirt de dh’Ionad Faclair na Gàidhlig, com-pàirteachas eadar Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, agus Oilthigh Dhùn Èideann, Oilthigh Ghlaschu, Oilthigh Obar Dheathain agus Oilthigh Shrath Chluaidh.


Plana Gnothachais 2023-28 (PDF)

Bileagan pàipeir ann an tasglann Faclair Eachdraidheil na Gàidhlig, Oilthigh Ghlaschu

HDSG Slips Photo