Skip to main page content

An Sgioba

 • An Dr Gillian Rothach Prìomh Stiùiriche
 • An t-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh Stiùiriche Acadaimigeach
 • Sharon Pearson Manaidsear Ionaid
 • Ola Szczesnowicz Stiùiriche Faclaireachd Eadar-amail

DASG

 • Stephen Barrett Leasaiche Siostaman Teicneòlas Fiosrachaidh
 • An Dr Tòmas MacAilpein Àrd-Neach-taic Corpais is Tasglainn-fhuaime
 • An t-Ollamh Professor Roibeard Ó Maolalaigh Stiùiriche
 • Calum Ross Neach-taic Corpais

Bòrd Stiùiridh

 • An Dr Ingeborg Birnie (Oilthigh Shrath Chluaidh)
 • An t-Ollamh William Lamb (Oilthigh Dhùn Èideann)
 • An Dr Kirstie MacLeod (Oilthigh Obar Dheathain)
 • An Dr Gillian Rothach (Sabhal Mòr Ostaig)
 • An Dr Geraldine Parsons (Oilthigh Ghlaschu)

Comataidh Deasachaidh

 • Marace Dareau
 • An Dr Charles Dillon
 • An Dr Anthony Harvey
 • Andrew Hawke
 • Iain MacDhòmhnaill
 • An t-Ollamh Uilleam MacGill’Ìosa
 • An t-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh
 • Lorna Pike

Buidhnean taic

Tha Faclair na Gàidhlig an comain nam buidhnean a leanas a tha a’ toirt taic-airgid dhuinn:

Bòrd na Gàidhlig Scottish Funding Council - Comhairle Maoineachaidh na h-Alba

Cuideachd tha sinn a’ toirt taing dhan na buidhnean seo shìos a thug taic-airgid dhan a’ phròiseact san àm a chaidh seachad:

 • Arts and Humanities Research Council
 • Economic and Social Research Council
 • Riaghaltas na h-Alba
 • Urras Brosnachaidh na Gàidhlig
 • Urras Charnegie airson Oilthighean na h-Alba
 • Urras Leverhulme