Skip to main page content

calltainn n.f./m.

[Cf. coll n.]

forms

singular

nominative

genitive

dative

senses

 • I.1. The hazel tree; a hazel tree. Also collective.
  • 1829
   Orain le Rob Donn 281
   Gleidhidh ’n talamh chun an t-samhraidh, | Sin a chrann e ’n dràsd, | Beath is calltuinn latha-bealltuinn, | Gealltanach air fàs.
  • a1779
   Songs of John MacCodrum (1938) 50
   ’S mairg a mhol | A’ Mhórthir sgnogach | Air son stoban calltuinn.
  • 1783
   Leabhraiche an t-Seann Tiomnaidh Gen. 30: 37
   Agus ghabh Iacob dha féin slatan glasa do’n chritheach, agus do’n challdainn, agus do chraoibh nan geanm-chnù; agus rùisg e annta stialla geala, agus leig e ris an geal a bha ’sna slataibh.
  • 1829
   An Teachdaire Gaelach I 8
   Bha mi siubhal tre ghleann bòidheach tiòrail, far an robh frith choille Challtuin agus Bheithe.
  • 1850
   Fear-tathaich nam Beann XXIV 736
   Anns an t-samhradh ’s beag nach biodh am bothan so air fholach gu buileach leis a’ bheithe, leis a’ challduinn, ’s leis an rainich a bha ’fàs gu h-ùror, dosrach mu’n cuairt air.
  • 1881
   Nicolson Proverbs 335
   Oidhche Challuinn, bu math cuilionn ’us calltuinn a bhi ’bualadh a chéile. A windy night was considered a good sign of the season.
  • 1884
   campbell Poems 7
   ’S an aird ri taobh n’ an alltan, | Tha ’n calltuinn cuir a sgàil, | Is tric chuir tìm air chall oirnn, | Le mhoguill bhuidhe-bhàn.
  • 1912
   Dùn Àluinn 24
   Bha challtuinn ghlas, gheugach a’ lùbadh, gach foghar, fo h-eallach chnù.
  • 1913
   Lost Pibroch 47
   Anns a’ choille challtuinn ri taobh na slighe bha rùsg nan craobh òg a’ seasamh a mach cho dìreach ris an t-seilistear.
  • 1944-46
   hay Collected Poems 151
   Fann torghan uisge chaisreagaich | an clais an uillt, fo shlatagaibh | a’ challtainn ’s a’ bheithe bhachlagaich | ’s fon bharrach ùr.
  • 1950
   Sgrìobhaidhean Choinnich MhicLeòid 44
   Bha na h-uillt bhòidheach bhinne crònanaich thun an tràigh, agus bha calltainn an fhàile chùbhraidh a’ toirt phòg dhaibh san dol seachad.
  • 1957
   Gairm 19 274
   Ameasg nan Ceilteach o shean bha iomradh air a’ challtuinn mar Chraoibh an Eòlais.
  • 1976
   Bith-Eòlas 107
   Tha càirdeas de’n t-seòrsa seo eadar fungi agus iomadh seòrsa craoibh agus badaig—an giuthas, an calltuinn, a’ bheithe agus an aiteann mar eisimpleir.
 • I.2. The wood of the hazel tree.
  • 1776
   Comh-chruinneachidh Orannaigh Gaidhealach 319
   ’S math a dh’ fhònas leam a gheadhach | Shliom, ghlas, laghach, ga’ d’ mharbhadh: | Ceapog bhog challtainn gun chorran, | Gun ghuin, gun oirin, gun chalg orr’, | A lotas do theanga ’s do cholunn.
  • 1851
   caimbeul Orain 40
   Co ghlacadh armachd, ’s a sheasadh calma, | Gu duineil, dearbhta, air taobh na rìo’achd, | Ach sean mhairt Aireach, ’s muilt mhaol’ bhàna | [...] | ’Us buachaill Ghallda le ’n cuaille chàlltuinn, | ’G an toirt á fang ’s ’g an cur anns an strì?
  • 1881
   Clàrsach na Coille 160
   Ma thionndas iad am baiteal ruinn | Gu ’n smùidear leis na slachdain iad, | Le buillean dhòrn ’s le bataichean | De ghlas-darach ’s de challtuinn.
  • a1899
   Carmina Gadelica VI (1971) 12
   Bata calltainn.
  • 1904
   Mac-Talla XII No. 15. 118
   Tharruing iad air falbh còmhla, gach aon le sgùlan aige, a bh’ air a dheanamh le slatan calltainn.
  • 1917
   An Ròsarnach I 98
   ’S cha bhiodh teintean an Srath-Chaomhain, fad a’ gheamhraidh, air nach biodh an seileach ’s am beithe ’s a’ challduinn a’ dìosganaich a chum ’s gu ’m biodh e na b’ fhusa an cumadh a b’ fhèarr a thoirt air bas is cas a’ chamain.
  • 1937
   Am Measg nam Bodach 13
   Rinn e cathair dà-laimhe do m’ athair, le callduinn ás a’ choille, is tha i agam fhathast.
  • 1983
   Gairm 122 128
   ’Se ribe iongantach a th’anns a’ chliabh agus tha mòran do sgilean an iasgair a’ dol san dèanamh … eadar màs-fiodha agus asnaichean challtainn ’s an uairsin lìon a shnìomh gu pongail a chòmhdaicheas e.
  • 1986
   Seann Taighean Tirisdeach 19
   Cha robh stuadhan idir air na seann taighean ann an Tiriodh, ach cinn chruinn ris an abair iad hip-ends anns a’ Bheurla [...] ’S e darach a bu mhotha a bha iad ag ùisneachadh, agus calltainn cuideachd air uairean.
  • 1995
   Not an Orchid 281
   An caman calltuinn, o mur a faigheadh tu gum biodh a’chumadh nàdurra air ga bhuain, cha robh e uamhasach furasda lùbadh idir.
  • 1997
   Gairm 178 123
   ’S ann air fiodh beithe neo geanm chnò a bhitheas e a’dèanamh nan cromagan agus bidh e a’ cur calltainn gu feum airson nan lorgan.
 • I.3. The name of the letter c.
  • 1902
   Mac-Talla XI No. 9. 68
   Thug iad [sc. na Ceiltich] ainmeannan nan craobh uime sin air na litrichean a bha iad a cur gu feum. Bha A a seasamh airson Ailm; B airson Beithe; C airson Callduinn.
 • II. As a modifier.
 • II.1. With cnò n. a hazelnut.
  • 1890
   An t-Eileanach 289
   Bha bolg do mhin eòrna, bolg do chnothan calltuinn agus searrag uisge aige anns a’ bhàta bha sud.
  • 1911
   Aig Tigh na Beinne 97
   “Bha do chraiceann an sin cho geal ris a’ bhainne—” “Am feadh a tha e nis cho odhar ris na cnothan calltuinn a bhitheamaid a’ losgadh air Oidhche Shamhna”.
  • 2004
   Tocasaid ’Ain Tuirc 36
   Cha robh e riamh air am faicinn: gall-chnothan liorcach agus cnothan cruinne calltainn.
  • 2004
   Tocasaid ’Ain Tuirc 67
   Seanchasan a bh’ air an deagh lìbhrigeadh [...] ’s cho brìoghmhor ri cnò challtainn.
 • II.2. With crann n. and craobh n.: the hazel tree; a hazel tree.
  • 1741
   Nuadhfhocloir Gaoidheilg & Beurla 64
   Do Thaobh Chrannabhmeasa Of Fruit-Trees [...] Crann Calltinn The Hazel-Tree.
  • 1741
   Nuadhfhocloir Gaoidheilg & Beurla 66
   Garran do chrannuibh Caltuinn A Grove of Hazel-trees.
  • 1893
   Dain Iain Ghobha I 183
   Slatan glas nan craobh calltuinn | Chriothionn cham us gheanm chno | Ge bu dorch iad ri ’n amhrac | Bhiodh ’n gil’ annta fo sgleo.
  • 1902
   Mac-Talla XI No. 8. 59
   Tha e air aithris nach b’ urrainn do na Ceiltich a thuigsinn ciamar a bha daoine a faotainn gibht na bardachd, agus fa dheireadh thainig iad do ’n chomh-dhunadh, gu ’n robh naoidh craobhan callduinn a fàs os cionn gach fuarain as am bheil abhuinn a sruthadh. Bha cnothan briagha dearga a fas orra, agus a tuiteam anns na fuarain. Bha am bradan ’g an sluigeadh agus bha gach duine a dh-itheadh am bradan sin a faotainn cumhachd na bàrdachd.
  • 1911
   Aig Tigh na Beinne 238
   Cò chunnaic mi, an saoil sibh, ’s mi ’tighinn a nìos an gleann, Ach Rob, aig taobh na drochaid, fo’n chraoibh challtuinn, aig a ceann.
  • 1957
   Gairm 19 274
   B’fhiosrach leotha [sc. na Ceiltich o shean] naoi craobhan calltuinn a’ ghliocais air na dh’fhàs na cnothan crò-dhearg a bheireadh eòlas na cruinne do neach sam bith a bhlaiseadh orra.