Skip to main page content

critheann n.m.

See also critheach n.

forms

singular

nominative

genitive

dative

vocative

plural

genitive

 • 1893
  Dain Iain Ghobha I 183 Slatan glas nan craobh calltuinn | Chriothionn cham us gheanm chno.

dual

dative

 • 1991
  Gairm 155 208 Mhothaich mi do dhà chrithean chaol.

senses

 • I.1.a. The aspen tree; an aspen tree. Also collective.
  • 1844
   Eachdraidh a’ Phrionnsa 105
   Thàinig air an arm a dhol thar Abhainn Mhercy air sheòl eile, agus be sin coille chrithinn a bha ri taobh na h-aibhne a’ ghearradh agus seòrsa drochaid a dheanamh dheth na craobhan.
  • 1892
   Popular Tales III 139
   Bha aon suil ghlumach ’na ceann | Bu luaithe na rionnag gheamhraidh; | Craobh mhìneach chas air a ceann | Mar choill ìnich de ’n t-seana chrithinn.
  • 1893
   Dain Iain Ghobha I 183
   Slatan glas nan craobh calltuinn | Chriothionn cham us gheanm chno | Ge bu dorch iad ri ’n amhrac | Bhiodh ’n gil’ annta fo sgleo.
  • a1899
   Carmina Gadelica II (1900) 104
   Mallachd ort, a chrithinn chruaidh, | Ort a chrochtadh Righ nam buadh.
  • 1910
   Am Fear-Ciùil 228
   Mo shuilean an impis leum as mo cheann—m’ fhallus a’ sruthadh mu m’ ghruaidhean—m’ fhalt ’na sheasamh cho frionasach ri tom conaisg, ’s mi air chrith cho luath ri duilleig chrithinn.
  • 1911
   Aig Tigh na Beinne 131
   Bha a ciabhan glasa mar chrithionn fo chrith-reodha, a sios m’ a guailnean.
  • 1976
   Odusseia Homair 85
   Bha fearn’ ann ’s critheann [translating Gk. αἴγειρος the black poplar] is giuthas àirdead nan speuran, | craobhan bha tioram o shean ’s ro-chrìon ’s a shnàmhadh dha aotrom.
  • 1986
   Gairm 134 162
   Aig briseadh fàire air madainn gheamhraidh bha na craobhan geal le sneachd — a’ bheithe, an giuthas, an seudar, an critheann, feadhainn dhiubh cho àrd ’s gu robh mi den bheachd gu robh iad a’ ruighinn nèamh.
  • 1991
   Gairm 155 208
   Mhothaich mi do dhà chrithean chaol a’ fàs ri fasgadh creige.
 • I.1.b. In verse: the aspen tree in figurative context in reference to a person’s negative qualities.
 • I.2. The wood of the aspen tree.
  • 1964
   Gairm 49 11
   Tharraing Don Camillo maide a-mach fo ’fhalluing agus chuir e air beulaibh na h-altair e [...] “Och, Iosa, chan e darach th’ ann, ach critheann. Stuth aotrom sùbailte”.
 • II. As a modifier.
 • With crann n. and craobh n.: the aspen tree; an aspen tree.
  • 1741
   Nuadhfhocloir Gaoidheilg & Beurla 65
   Do Thaobh Chrann neamhthorrthannach no aimrid Of Barren Trees [...] An Crann Crithinn The Aspen or Quaking Asp-tree.
  • a1822
   MacLachlan’s Gaelic Verse (1937) 120
   Amhuil ’s craobh-chrithinn air lòn | Le stochd sleaghach còmhnard réidh, | Dosruich a’ cinntinn mu ’bàrr | ’S lùisreadh bhlàth air shlios a geug.
  • 1971
   Suathadh ri Iomadh Rubha 279
   Bha fàl ’na ghàradh-dìon air an lios, agus craobhan critheann a’ fàs air a feadh an sud ’s an seo.
  • 1996
   Faclan is Abairtean à Ros an Iar 35
   Far am beil na criubhan crithinn Is bios aid air chrith ann Gu bitheann aig droichid Pholl Iù.