Skip to main page content

droman n.m.

[Cf. eDIL 1 trom]

forms

singular

nominative

genitive

senses

 • I.1. The elder tree; an elder tree.
  • 1883
   Gaelic Names of Plants 34
   Sambucus nigra — Common elder [...] druman or droman.
  • 1908
   An Deo-Greine IV No. 2. 24
   Dathan gaidhealach [...] Druman, elder, with alum. Gorm, blue.
  • 1938
   Gaelic Riddles and Enigmas 68
   Ciod iad na tri comharraidhean air laraich mhallaichte? —deanntag, droman, agus trian-ri-trian.
  • 1959
   Gairm 28 365
   Tha an droman glé chruadalach oir fàsaidh e ann an ionadan a tha ro fhuasgailte do ghaillinn, fuachd is siaban mara.
  • 1973
   Criomagan Ioma-Dhathte 92
   Chan fheum sibh ach glé bheag airson am fìon blasda so a dheasachadh:— Trì puinnd de dhearcan an drumain, làn-abaich agus air an tarruing far am bunnan.
  • 1999
   Gairm 188 359
   Chunnaic an sgrìobhadair post far an robh sgrìobhte ‘A ailm – elm’, agus dealbh duilleag an leamhan, mar a tha a’ chraobh ainmichte an-diugh agus gach litir san aibidil Ghàidhlig gu ‘R ruis – elder’ no mar a theireamaid a-nisd ‘droman’.
  • 1999
   Gairm 189 28
   Mheasgaich i dearc an dromain le ailm gu dath gorm a chur an sàs.
 • II. As a modifier.
 • With crann n. and craobh n.: the elder tree; an elder tree.