Skip to main page content

geanm-chnò n.f.

[Uncertain + cnò n.]

forms

singular

nominative

genitive

dative

plural

genitive

senses

 • I.1. A chestnut, the fruit of the chestnut tree. Also collective.
  • 1741
   Nuadhfhocloir Gaoidheilg & Beurla 66
   Garran do chrannuibh do Geamn-chno [recte Geanm-chno] A Grove of Chesnut-trees.
  • 1741
   Nuadhfhocloir Gaoidheilg & Beurla 67
   Do Thaobh Mease. Of Fruits. […] Geanm-chno A Chesnut.
  • 1783
   Leabhraiche an t-Seann Tiomnaidh Gen. 30: 37
   Agus ghabh Iacob dha féin slatan glasa do’n chritheach, agus do’n challdainn, agus do chraoibh nan geanm-chnù; agus rùisg e annta stialla geala, agus leig e ris an geal a bha ’sna slataibh.
  • 1965
   Gairm 52 325
   Ceapairean Neo-mhilis […] Grùthan measgaichte le geanm-chnò, uinnean, meas a’ chroinn ola.
 • I.2. The chestnut tree. Also collective.
  • 1893
   Dain Iain Ghobha I 183
   Slatan glas nan craobh calltuinn | Chriothionn cham us gheanm chno | Ge bu dorch iad ri ’n amhrac | Bhiodh ’n gil’ annta fo sgleo.
  • 1997
   Gairm 178 123
   ’S ann air fiodh beithe neo geanm chnò a bhitheas e a’ dèanamh nan cromagan agus bidh e a’ cur calltainn gu feum airson nan lorgan.
 • II. As a modifier.
 • With craobh n.: the chestnut tree; a chestnut tree.
  • 1741
   Nuadhfhocloir Gaoidheilg & Beurla 64
   Do Thaobh Chrannabhmeasa. Of Fruit-Trees […] Craobh gheanm Chno A Chesnut-Tree.
  • 1786
   Leabhraiche an t-Seann Tiomnaidh Eseciel 31: 8
   Cha b’ urra na seudair ann an gàrradh Dhe fholach: cha robh na craobha giumhais cosmhuil r’a mheanganaibh, no na craobha geanm-chò [recte geanm-chnò] cosmhuil r’a gheugaibh.
  • 1895
   Mac-Talla IV No. 11. 3
   Tha té de na craobhan a’s sine am Breatunn ri faotainn faisg air Bristol air an oighreachd aig Iarla Ducie. […] ’Se craobh gheanm-chno […] a th’ innte.
  • 1989
   Gairm 149 62
   Cha robh diofar eadar a’ cheàrdach air am biodh Eògan ’s a cho-aoisean a’ tadhal air an rathad dhachaigh às an sgoil, ’s a’ cheàrdach aig a’ bhàrd Ameireaganach [sc. Longfellow], ach nach robh craobh geanm-chnò idir os chionn ceàrdach Bhaile an t-Srath.
 • III. With a modifier denoting a type of chestnut tree.
 • With fiadhaich adj.