Skip to main page content

siris, sirist n.f./m.

[Cf. eDIL sirín, silín]

forms

This word displays gender variation; the evidence indicates that it is chiefly feminine but can be masculine in some dialects.

singular

nominative

genitive

dative

plural

nominative

genitive

dative

 • 1965
  Gairm 52 325 Càise le siristean.

senses

 • I.1. A cherry.
  • 1741
   Nuadhfhocloir Gaoidheilg & Beurla 67
   Do Thaobh Mease. Of Fruits. […] Siris, Silin A Cherry.
  • 1751
   Ais-Eiridh 47
   Dh’ fhalbh an cruasach le ’n trom-lubadh slat, | Thuit an t ubhull, an t siris, ’s a phéur.
  • 1776
   Comh-chruinneachidh Orannaigh Gaidhealach 116
   Beul mìn mar an t shirist, | Da milis thig gàire.
  • 1804
   Stewart Cochruinneacha Taoghta 122
   Gruaidh air dhreach an t siris.
  • 1811
   Orain Nuadh Ghaeleach 83
   Cha’n iongnadh na gillean, bhi sireadh do phog, | Cha’n iongnadh na gillean, gruaidh dhearg mar an t-shirisd, | ’S am beul tha cho millis ri billaibh nan Ros.
  • 1830
   An Teachdaire Gaelach II 117
   An Ti thug sian a’s miann le sluagh, | Do’n t-shiris thlàth a’s àillidh snuadh!
  • 1838
   Beachd-Chomhairlean airson feum do Thuathanaich … 209
   Craobhan shirist ’us phlumbais dlu do’n tigh, […] airson an aobhar so, gu’m bheil siristean agus plumbais ni’s fearr air an gleidheadh bho eoin am fagus do’n doras agus do na h-uinneagan.
  • 1880
   Mackellar Poems and Songs 122
   Gur binne na eoin leam ’an doire nan cuach, | Fonn oran o d’bhilean mar shirisd nam bruach.
  • 1895
   Calanas 13
   Seòlaidhnean air son dath […] Donn na siris.
  • 1900
   Mac-Talla VIII No. 45 360
   Ros glan cubhraidh, plumbais lan, | Lili bhan, no siris dhearg.
  • 1904
   Am Fear-Ciuil 51
   Feuch, a bhuaidh a th’aig an t-slige | Air a’ chridhe chlachach, chruaidh; | A’ cur chuislean fann air mhire, | ’S dreach na siris anns a’ ghruaidh.
  • 1936
   Bàird Chill-Chomain 137
   Tha do ghruaidh mar an sirist.
  • 1957
   Gairm 22 164
   Faodar siristean agus bàrr milis a chur air [sc. Highland trifle], gus a sgeadachadh.
  • 1962
   Gairm 41 77
   An dràsda ’s a rithist bithidh mi a’ cur gròileagan shirist air am pronnadh ann [sc. Australian raisin muffin] cuideachd.
  • 1997
   Gairm 180 338
   Chunnaic e cuileag ga socrachadh fhèin air cèice a bha làn shiristean.
 • I.2. The cherry tree; a cherry tree.
  • 1964
   Gairm 48 322
   Tighean fiodha de gach seòrsa is dath is meud […] ’nan seasamh, gach aon diubh air a phìos talmhainn fhéin, a-measg chraobhan de gach seòrsa: peur, ubhal, peach agus sirist.
 • II. As a modifier.
 • With crann n. and craobh n.: The cherry tree; a cherry tree.
  • 1741
   Nuadhfhocloir Gaoidheilg & Beurla 64
   Do Thaobh Chrannabhmeasa. Of Fruit-Trees. […] Crann Siris no Silin A Cherry-Tree.
  • 1838
   Beachd-Chomhairlean airson feum do Thuathanaich … 209
   Craobhan shirist ’us phlumbais dlu do’n tigh, […] airson an aobhar so, gu’m bheil siristean agus plumbais ni’s fearr air an gleidheadh bho eoin am fagus do’n doras agus do na h-uinneagan.
  • 1838
   Beachd-Chomhairlean airson feum do Thuathanaich … 213
   Cha’n ’eil ni a’s graineile agus a’s mo a’ taisbeanadh leisge agus bochdainn na craobhan shiristean leis na geugan mullaich air an reubadh air falbh.
  • 1841
   Ceann-iuil an Fhir-imrich 74
   Roghnaicheadh am fear ìmrich am fearann air am faic e ’na seòrsana de dh’fhiodh cruaidh a leanas:—an crann siùcair, an crànn-bhile, an t-uiseann bàn […] agus an crann sirist.
  • 1883
   Gaelic Names of Plants 17
   P[runus] cerasus—Cherry-tree. Gaelic: craobh shiris.
  • 2014
   Casan Searraich 251
   Cheannaich sinn leth-thaigh ann an Silverknowes, ann an sràid leathann le craobhan-sirist ris a’ chabhsair air gach taobh den rathad.